OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

NAZIV NABAVE:

Ugradnja višeetažne hidraulične preše

Evidencijski broj nabave: 1/2016

PODACI O NARUČITELJU:

Pan Parket d.o.o.

Glavna 140

33514 Čačinci

OIB: 45783171737

KONTAKT PODACI:

Deni Kelava

Kontakt telefon: +385 98 733 146

Adresa elektroničke pošte: info@pan-parket.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je nova hidraulična preša sa 5+5 etaža koja će riješiti problem uskog grla, povećati kapacitet u jednom satu sa 108,60 m2 na 141,18 m2, povećati kvalitetu i redizajnirati izgled parketa koji će umjesto 2300 mm biti 2600 mm te plasirati ekološki prihvatljiv proizvod na tržište. Planirani rok za ugradnju hidraulične preše je 6 mjeseci od dana narudžbe.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

DATUM OBJAVE: 21. srpanj 2016.g.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 11. kolovoza 2016. u 16 sati (20 kalendarskih dana od objave)

JEZIK: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Pan Parket d.o.o., Glavna 140, 33514 Čačinci, Hrvatska, s naznakom „NE OTVARAJ“.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: info@pan-parket.hr ili deni.kelava@pan-parket.hr

Pan Parket d.o.o.

Daniel Smiljanić
Direktor


DOKUMENTACIJA:

Obavijest o nabavi Pan Parket d.o.o.     PREUZMI
Dokumentacija za nadmetanja Pan Parket d.o.o.     PREUZMI
Predložak 1_Potvrda o isporučenoj robi     PREUZMI
Prilog 1_Ponudbeni list     PREUZMI
Prliog 2_Podaci o zajednici ponuditelja     PREUZMI
Prliog 3_Podaci o podizvoditeljima     PREUZMI
Prilog 4_Izjava     PREUZMI
Prilog 5_Troškovnik     PREUZMI
Prilog 6_Tehničke specifikacije     PREUZMI
Prilog 7_Popis ugovora o isporuci robe     PREUZMI

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Top